תקנון האתר

1.מבוא התקנון

'נגב אקדמיק'  ("החברה") היא הבעלים והמפעילה של אתר 'מאגר מורים פרטיים לסטודנטים' (www.toharac.co.il), הכולל אתרי משנה ואתרים נלווים (ביחד ולחוד: "האתר").

תנאי הגלישה באתר והשימוש באתר זה כפופה להסכמתך המלאה והראשונית לתנאי השימוש באתר כפי שיפורטו להלן בתקנון זה ("תקנון השימוש").

בתקנון זה יבוצע שימוש חוזר במילה "שימוש"על הטיותיה השונות והכוונה היא לכלל הפעולות הבאות: ביקור באתר, ו/או גלישה באתר, ו/או פנייה למפרסמים, ו/או פרסום באתר וכל פעולה נוספת הכרוכה בשימוש בשרותי האתר. ולא צוינה בשורה זו

על כן נבקשך לקרוא בעיון רב את תקנון השימוש בטרם תחליט/י להשתמש בשירותיו של אתר זה

בפעולת השימוש והגלישה באתר את/ה מקבל/ת על עצמך את תנאי האתר באופן מלא וללא הסתייגויות ואת/ה מאשר/ת כי קראת תקנון זה מתחילתו ועד לסופו

במידה ואינך מסכימה/ם עם חלק מתוכנו של תקנון זה, אנא הפסק/י את פעילותך באתר באופן מיידי

2.ויתור והגבלת אחריות של החברה

המידע באתר זה, התכנים המוצעים בו והשירותים המפורסמים באתר(ביחד: "השירותים"), מוצעים AS IS והחברה ומי מטעמה לא תישא בכל אחריות בהווה או אחריות עתידית להתאמתם לצרכיך ו/או למטרותיך.

כל המופיע והמתפרסם באתר מעת לעת, בדפים ובקטגוריות השונות של האתר,לרבות, מאמרים למינהם, טיפים ללמידה, המלצות, הכוונות, כתבות, הפניות לכתבות ו/או מאמרים, לינקים לאתרים דומים או קשורים וכל נתון אחר מכל סוג שהוא המופיעים באתר הינם בבחינת המלצה בלבד ואין לראות בהם ייעוץ או הכוונה לפעולה

אין בפרסומים אלה בכדי לחייב את החברה ו/או להטיל עליה אחריות מכל מין וסוג שהוא ביחס לפעולות הגולשים בהסתמך על אותה המלצה ועל בסיסו של פרסום באתר.

האחריות על תוכנם של הפרסומים ו/או של ההמלצות הגלומות בהם והמרומזות על ידם, היא על נותני השרות המפרסמים בעצמם ו/או המורים הפרטיים, עפ"י הנסיבות וכל עניין לגופו.

החברה לא תישא בכל אחריות לנזק, אובדן, עוגמת נפש, חסרון כיס וכל נזק אחר מכל סוג שהוא שייגרם לגולש באתר כתוצאה מהסתמכות על האמור בפרסומים המוצגים באתר.

החברה מסירה אחריות בכל צורה שהיא לשימוש ו/או התוכן המפורסם באתרים אליהם מפנה האתר ו/או במורים והשרותים המפורסמים באתר.

כל שימוש באתרים ובשרותים אלו יעשה על אחריותך הבלעדית.

החברה דוחה כל אחריות המוטלת עליה במפורש או מכללא, לרבות כל אחריות להפרעה בשימוש באתר, הימצאותם של וירוסים,תוכנות או קבצים הרסניים, איכות ודייקנות האתר והמידע שבאתר, ואינה מתחייבת כי השימוש באתר לא יופרע ו/או יהיה חסין מפני הפרעות, קלקולים ונזקים כלשהם.

החברה לא תהא אחראית, בכל מקרה ועל פי תיאוריה משפטית כלשהי כלפיך ו/או כלפי כל אדם אחר, במישרין ובעקיפין, לכל נזק ישיר או עקיף, הנובעים משימוש באתר ו/או בשירותים המוצעים בו ו/או בשל חוסר יכולת לעשות שימוש באתר ו/או בשירותים ו/או מאי תקינותו של האתר

החברה לא תהא אחראית, בכל מקרה ועל פי תיאוריה משפטית כלשהי כלפיך ו/או כלפי כל אדם אחר, במישרין ובעקיפין בשל אובדן מידע ו/או נזק למחשבך ו/או למידע המאוחסן במחשבך ו/או נזק הנובע ממחיקה מלאה או חלקית של המידע המאוחסן ולכל נזק אחר שהוא בין אם הנזק צפוי ובין אם שאינו צפוי, והינך מצהיר בזאת כי אתה אחראי באופן בלעדי לכל שימוש אשר אתה עושה באתר ו/או בשירותים.

3.נהלי ההרשמה לאתר ומסירת מידע אישי בעת ההרשמה לפרסום

במסגרת השימוש באתר הדורש מסירת מידע אישי (כדוגמת לוח הפרסום) תתבקש לספק מספר נתונים אישיים כדוגמת:שם מלא, מספר טלפון , כתובת דואר אלקטרוני, ועוד.

נתונים אלה יועברו ויישמרו במאגר המידע של החברה.

יודגש כי מסירת הנתונים הנ"ל על ידך אינה מחויבת על פי חוק אולם ללא מסירת הנתונים הנ"ל לא תוכל להשתמש בשירותים המוצעים באתר, כדוגמת פרסום בלוח המורים של האתר.

הואיל והחברה תבקש רק את המידע הנחוץ לשירות שאליו נרשמת, הרי שתתבקש להוסיף ולמסור נתונים הנוגעים לאופי השירות הניתן על ידך.

4.מדיניות ניהול מודעות מורים ושרותים שונים באתר

החברה רשאית לבטל/לשנות/לערוך כל מודעה באתר, לפי שיקול דעתה.

החברה שומרת לעצמה את הזכות לא לאשר נוסח של מודעה שאינו ראוי ו/או אינו עומד בסטנדרטים של האתר, גם אם בפועל בוצע תשלום און-ליין.

במידה והמודעה לא תאושר תבוטל העסקה מול חברת האשראי

בהתאם לתקנון השימוש כל אדם רשאי להכניס מודעה אחת בלבד באותו עניין, לערוך ולשנות אותה בכל עת על ידי פנייה לחברה במייל toharserv@gmail.com

לא יכניס המשתמש למודעה לינק/קישור לאתר אינטרנט אחר או כתובת אינטרנט בין בכתב ובין בתוך תמונה.

6.אופן השימוש של החברה במידע המוקלד לאתר ושנאסף מעצם הגלישה אליו

שימושך באתר, כמו גם שימושם של גולשים אחרים, עשוי להביא לאיסוף מידע ונתונים אודות סוג הפעילות אותה ביצעת באתר כדוגמת פרסום בלוחות המופיעים באתר, עיון בעמודים/קטגוריות ספציפיות המופיעות באתר וכיו"ב.

מידע זה, כמו גם המידע האישי לגביך ("המידע") - ככל שתמסור כזה - יישמר במאגר הנתונים של החברה.

החברה מתחייבת בזאת לעשות שימוש במידע הנ"ל בכפוף להוראות כל דין ובהתאם לעקרונות המובאים בתקנון השימוש.

השימוש במידע שייאסף על ידי החברה יהווה למטרתן של השימושים הבאים:

שליחת דואר אלקטרוני ו/או הודעות SMS לטלפונים ויצירת קשר עמך בדרכים אחרות בכפוף להוראות הדין.

משלוח דואר אלקטרוני ו/או הודעות SMS על ידי החברה עצמה וזאת בכפוף להוראות הדין.

באם בעתיד תהיה מעוניין להפסיק שירות זה עליך להודיע לחברה והשירות יופסק בסמוך לאחר מכן ולא יאוחר בשלושה ימי עסקים.

 החברה אינה יכולה להתחייב בפני המשתמשים לכך שלא תתאפשר חדירה לא חוקית למאגרי המידע הכלולים באתר וברשת המחשבים

7.זכויות יוצרים וקניין רוחני

החברה הינה בעלת זכויות היוצרים והקניין הרוחני באתר, באופן בלעדי.

 במסגרת זכויות היוצרים נכללים, בין היתר, עיצובו הגראפי של האתר, מבנה האתר, מרכיביו הצורניים והמהותיים של האתר, הטקסטים המופיעים בו וכל תוכן אחר באתר

חל איסור מוחלט על העתקה,הפצה, הצגה, פרסום או העברה של הנ"ל או חלק מהם, לרבות כל מודעה המפורסמת באתר (בין בלוח המכירות של האתר ובין בכל מקום אחר באתר)

עם קבלת תנאי השימוש של האתר כפי שמוצגים בתקנון זה, כל המפרסם מודעה באתר מעביר לחברה את כל זכויות הקניין הרוחני בהקשר עם המודעה לרבות בתוכן המודעה ובתמונות הכלולות בה, לרבות זכויות יוצרים וזכויות התביעה בגין כל הפרה של זכויות אלה.

כל תמונה המועלית לאתר על ידי הלקוח/המפרסם/המורה הפרטי/נותן השירות ולא על ידי האתר עצמו הינה באחריות המפרסם בלבד.

החברה לא תישא בכל אחריות לכל נזק מכל מין וסוג שהוא הנוגע לקניין רוחני או אחר שהופר כתוצאה מפרסום לא מורשה של תמונה/ציור או כל אובייקט אחר המשמש נושא לזכות יוצרים או זכות קניין אחרת.

 החברה שומרת לעצמה הזכות להסיר או לאשר לפרסום כל פרסום מפר כאמור ככל שהובא לידיעתה דבר ההפרה.

8.השימוש באתר ופרסום מודעות

השימוש באתר - על כל מגוון שירותיו - הינו על אחריותך בלבד.

השימוש באתר מוגבל לפרסום מודעה בנוגע לשירות או מוצר שמפרסם המודעה מבקש למכור, לעיון המתעניינים באותן מודעות, ולפניה למפרסם המודעות בשל העניין שפרסם.

אין להשתמש באתר למטרה אחרת מהמטרות הנ"ל, וכל שימוש באתר למטרה זרה כאמור אסורה בהחלט.

מובהר כי כלל השירותים השונים באתר, לרבות פרסום שרותים או מוצרים באתר, מוצעים לגולשי האתר בהתאם לתנאים הקבועים על ידי החברה והגישה והשימוש בהם מותנים בעמידה בתנאי הסף אשר ייקבעו על ידי החברה.

 החברה שומרת את הזכות שלא לאשר את השימוש בשירותים המוצעים על ידה עקב אי עמידה בתנאים אלו, וזאת על פי שיקול דעתה המוחלט

כל שימוש אחר, לרבות פניה למפרסם המודעה שלא על מנת להתעניין ברכישת השירות או המוצר שפורסם, יהווה משום שימוש בניגוד לתנאי תקנון השימוש, על כל המשתמע מכך, והחברה שומרת לעצמה הזכות לתבוע בגינו פיצוי מתאים.

מבלי לגרוע מהאמור לעיל הנך מצהיר ומתחייב:

שלא להעתיק ו/או לשכפל ו/או לעדכן ו/או לשנות ו/או להפיץ ו/או לפרסם ברבים כל תוכן המצוי באתר

שלא לבצע כל פעולה אשר תייצר ו/או אשר עלולה לייצר עומס על מערכות ושרתי האתר

שלא לבצע כל פעולה המתערבת ו/או המפריעה (ו/או אשר מנסה להתערב ו/או להפריע) בדרך הפעולה הרגילה של האתר והשירותים

שלא לעקוף או לנסות לעקוף כל אמצעי טכנולוגי הקיים באתר ו/או במערכות הקשורות אליו אשר תפקידו למנוע אלו מן הפעילויות האסורות תחת תקנון השימוש

מובהר בזאת, כי האתר מהווה פלטפורמת פרסום לגולשים/משתמשים והחברה אינה אחראית על תוכן המודעות המתפרסמות במסגרתו. יחד עם זאת נהלי החברה אוסרים פרסום של מודעות שנושאיהן אינם חוקיים ו/או פוגעניים. למען הסר ספק יובהר בזאת כי אין לפרסם באתר מודעות למכירת/שיווק/השכרת/אספקת/פרסום/הפצת מוצרים ושירותים המנוגדים לחוק. החברה לא תישא בכל אחריות נזיקית או פלילית כתוצאה מפרסום מודעה כאמור או היענות לה. החברה אף שומרת על זכותה לפנות במקרה הצורך לרשויות אכיפת החוק על מנת למנוע המשך פרסום של מוצרים/שירותים כאמור בתקנון השימוש תוך חשיפת פרטי המפרסם.

 מבלי לפגוע מכלליות האמור לעיל הינך מתחייב שלא לפרסם ו/או להזין לאתר אחד או יותר מן התכנים הבאים:

כל חומר הפוגע או מפר זכויות קנייניות של אחרים או מסלף זכויות ו/או תכנים של צדדים שלישיים - לרבות זכויות קניין רוחני כגון זכויות יוצרים או סימני מסחר. ושאים שביחס אליהם קיים צו איסור פרסום של בתי משפט.

היה ותפר אחד או יותר מן התנאים שלעיל, אתה תשפה את החברה בגין כל נזק שיגרם לה כתוצאה מהפרות אלו

החברה שומרת לעצמה את הזכות לחסום ו/או לבטל ו/או להסיר כל מודעה שאינה עומדת בהוראות תקנון השימוש ו/או הוראות הדין אשר יש בהם כדי לפגוע בכל אדם או ישות משפטית אחרת ו/או אשר נסיבות פרסומה קשורות, במישרין או בעקיפין, למעשה של תרמית או לכל מעשה אסור אחר; והכול, ככל שהובא לידיעתה של החברה דבר ההפרה. אין באמור לעיל או להלן כדי לחייב את החברה לפעול בצורה הנזכרת לעיל ובכל מקרה ונסיבות לא תהא אחראית הקבוצה לכל נזק אשר ייגרם לצד כלשהו בגין פעולה או היעדר פעולה מצד החברה בהקשר זה.

חיפוש מורה
עיר
עד מחיר
מקצוע
שם המורה

יצירת קשר מהיר

077-4024065

מלאו את הפרטים הנדרשים ושלחו אלינו
הודעתך נשלחה בהצלחה